Đăng bởi admin Vào ngày 12/05/2020

VRN KÊU GỌI ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU NHỎ "AN NINH NGUỒN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM"

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) kêu gọi các đề xuất nghiên cứu về "An ninh nguồn nước và Phát triển bền vững ở Việt Nam" nhằm nâng cao nhận thức về thực trạng môi trường đang xảy ra trên các lưu vực sông, làm cơ sở thúc đẩy cho một ngành năng lượng phát triển bền vững ở Việt Nam.

Đối tượng tham gia: các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ môi trường, và phát triển bền vững, bảo đảm hài hoà các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị trong khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

🕐Thời hạn nộp đề xuất nghiên cứu: ngày 30 tháng 5 năm 2020
💵Ngân sách: Mỗi đề suất nghiên cứu nhận tài trợ tối đa đến 40,000,000 đồng (VRN hỗ trợ 05 (năm) đề xuất có chất lượng).
🗓Thời gian thực hiện nghiên cứu: tối đa 03 tháng từ tháng 7-9/2020

Chi tiết xem tại: http://vrn.org.vn/keu-goi-de-xuat-nghien-cuu-nho-an-ninh-nguon-nuoc-va-phat-trien-nang-luong-ben-vung-o-viet-nam/