Đăng bởi admin Vào ngày 12/05/2020

CECR tuyển Chuyên gia - Tài liệu hóa Mô hình Cộng đồng Kiểm soát Ô nhiễm Nước và Tiếp cận thông tin

* Các nhiệm vụ
- Nghiên cứu, rà soát hệ thống chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến huy động sự tham gia cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước, quyền tiếp cận thông tin của người dân
- Rà soát các thực hành tốt nhất về huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước từ các mô hình được triển khai của LMNS
- Tổng hợp, phân tích các bài học kinh nghiệm và xây dựng các khuyến nghị về công khai thông tin và tiếp cận thông tin của cộng đồng trong kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam đặc biệt là cho phụ nữ và nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương bởi ô nhiễm nước.
- Xây dựng và hoàn thiện tài liệu với sự tham vấn các chuyên gia nòng cốt của LMN và điều phối viên LMNS

Chi tiết xem web đính kèm:
http://cecr.vn/…/tuyen-chuyen-gia-tai-lieu-hoa-mo-hinh-cong…