Khuyến khích, thúc đẩy việc gìn giữ và bảo tồn môi trường thông qua giáo dục và truyền thông sáng tạo nhằm thay đổi thói quen và truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hành động tại Việt Nam.

Những dự án của

Nâng cao nhận thức và huy động giải pháp về biến đổi khí hậu và năng lượng cho Việt Nam

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam