VECCA kết nối hơn 150 Tổ chức Khoa học & Công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực kiến ​​thức khoa học và giải pháp kỹ thuật để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu

Cải thiện một cách hiệu quả khả năng ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cho mạng lưới các tổ chức xã hội và tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong xây dựng các chính sách về BĐKH

Hướng tới một Đông Nam Á không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao

Nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực trong cộng đồng nông nghiệp, trường học, tổ chức và người tiêu dùng trong các nước đối tác để giảm nguy cơ liên quan đến việc sử dụng thuốc BVTV và tăng cường sử dụng các giải pháp thay thế ở các tỉnh...
Viện Dân số Sức khỏe và Phát triển

Lắp đặt nhà vệ sinh sinh học cho trường học tại xã miền núi Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang – một địa bàn thiếu nước nghiêm trọng

Cung cấp một giải pháp an toàn, kinh tế và thân thiện môi trường mà có thể dễ dàng duy trì trong cộng đồng dân cư địa phương để xử lý chất thải của con người trong các trường học ở Đồng Văn tỉnh Hà Giang.
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam