Hướng tới một Đông Nam Á không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao

Project

Hướng tới một Đông Nam Á không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao

Giới thiệu

Thông tin dự án:

Tên dự án

Hướng tới một Đông Nam Á không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao

Nhà tài trợ

PAN-AP

Chủ dự án

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững

Tổng kinh phí

409.000 Krona Thụy Điển

Thời gian thực hiện

01/2015 – 06/2018

Số ngày quyết định phê duyệt

48 ngày 19/01/2015; 864 ngày 15/11/2016

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
1%
Nam
1%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
1%
Nam
1%

Kết quả dự án

1/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Đã hoàn thành

Loại dự án

Hình thức tài trợ

...

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Không có đối tác địa phương cụ thể

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan

Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông...

Cải thiện một cách hiệu quả khả năng ứng phó với BĐKH của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cho mạng lưới các tổ chức xã hội và tăng cường sự...