Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - CLINK

Project

Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - CLINK

Giới thiệu

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.
Mục đích trên có thể đạt được thông qua việc hoàn thành các mục tiêu sau đây:
1. Cung cấp dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng (CBO) một cách hiệu quả cho 6.000 người trong nhóm quần thể đích, bao gồm 4.000 người có NCC (gồm người TCMT, PNMD, và NQHTDĐG) và 2.000 NCH tại TP.HCM, Cần Thơ và An Giang;
2. Tăng cường năng lực cho các tổ chức dựa vào cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực HIV/AIDS tại TP.HCM, Cần Thơ và An Giang;
3. Thúc đẩy mạng lưới và phối hợp với các đối tác quan trọng trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.
 

Thông tin dự án:

Tên dự án

Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - CLINK

Nhà tài trợ

996.339 USD

Chủ dự án

N/A

Tổng kinh phí

996.339 USD

Thời gian thực hiện

2014 - 2016

Số ngày quyết định phê duyệt

467 ngày 7/7/2014; 448 ngày 20/6/2016

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
2%
Nam
98%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
2%
Nam
98%

Kết quả dự án

1/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Đã hoàn thành

Loại dự án

Hình thức tài trợ

N/A

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Các tổ chức xã hội địa phương khác

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai của hai xã ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ ("dự án xã") tại Việt Nam bằng cách...

Tăng cường Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - ENHANCE CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Tăng cường đầu tư tư nhân và địa phương vào thị trường bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến HIV. Gia tăng nhu cầu sử dụng bao cao su và...

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai