Lắp đặt nhà vệ sinh sinh học cho trường học tại xã miền núi Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang – một địa bàn thiếu nước nghiêm trọng

Project

Lắp đặt nhà vệ sinh sinh học cho trường học tại xã miền núi Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang – một địa bàn thiếu nước nghiêm trọng

Giới thiệu

Thông tin dự án:

Tên dự án

Lắp đặt nhà vệ sinh sinh học cho trường học tại xã miền núi Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang – một địa bàn thiếu nước nghiêm trọng

Nhà tài trợ

Đại sứ quán Australia – Quỹ DAP – Văn phòng Scope Global

Chủ dự án

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển

Tổng kinh phí

395.000.000 VND

Thời gian thực hiện

2016

Số ngày quyết định phê duyệt

197 ngày 23/03/2016

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
1%
Nam
1%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
1%
Nam
1%

Kết quả dự án

2/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Đã hoàn thành

Loại dự án

Hình thức tài trợ

...

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Không có đối tác địa phương cụ thể

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan