Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo

Project

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo

Giới thiệu

Thông tin dự án:

Tên dự án

Nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo

Nhà tài trợ

Korean Green Foundation (KGF)

Chủ dự án

...

Tổng kinh phí

5.000 usd

Thời gian thực hiện

2016

Số ngày quyết định phê duyệt

78 ngày 07/02/2016

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
1%
Nam
1%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
1%
Nam
1%

Kết quả dự án

2/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Đã hoàn thành

Loại dự án

Hình thức tài trợ

...

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Các doanh nghiệp

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan

Nâng cao nhận thức và huy động giải pháp về biến đổi khí hậu và năng lượng cho Việt Nam

Nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, về các tác động về biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam