Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Project

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Giới thiệu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Mục tiêu ngắn hạn: 
1. Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực của phụ nữ cơ sở để chủ động trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu
2. Mục tiêu 2: Đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động phát triển cộng đồng giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu do phụ nữ cơ sở khởi xướng 
3. Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức và hỗ trợ của chính quyền đối với sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu của phụ nữ cơ sở

Thông tin dự án:

Tên dự án

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Nhà tài trợ

Huairou Commission Secretariat

Chủ dự án

N/A

Tổng kinh phí

30.000 USD

Thời gian thực hiện

2017

Số ngày quyết định phê duyệt

944 ngày 07/11/2017

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
100%
Nam
0%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
100%
Nam
0%

Kết quả dự án

1/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Đã hoàn thành

Loại dự án

Hình thức tài trợ

N/A

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Các tổ chức xã hội địa phương khác

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai của hai xã ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ ("dự án xã") tại Việt Nam bằng cách...

Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.

Tăng cường Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - ENHANCE CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Tăng cường đầu tư tư nhân và địa phương vào thị trường bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến HIV. Gia tăng nhu cầu sử dụng bao cao su và...

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai