THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Project

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Giới thiệu

Tăng cường đầu tư tư nhân và địa phương vào thị trường bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến HIV. Gia tăng nhu cầu sử dụng bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan cho nhóm đối tượng rủi ro cao, Tăng cường cung cấp bao cao su và các sản phẩm, dịch vụ liên quan từ doanh nghiệp tư nhân cho nhóm đối tượng rủi ro cao.Tăng số lượng nhóm đích đươc xét nghiệm HIV thông qua dịch vụ xét nghiệm HIV tại cộng đồng (laytest và selftest).
Hỗ trợ để các nhóm CBO tham gia cung cấp dịch vụ uống thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) như là một biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV trên các nhóm có nhiều nguy cơ nhiễm HIV. Điều phối các nhóm CBO tham gia vào chương trình thử nghiệm chăm sóc theo nhu cầu cho các nhóm bệnh nhân khác nhau đang uống ARV. Nâng cao nhận thức và lòng tin của nhóm đích trong việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm phòng chống HIV
https://lh3.googleusercontent.com/NUllq0WBP2XALBXTbg7eeweAdBPp8xV7ZAvug5N1LOtFCrlxDa8yllxmTdsuE4-mlFRZLKL8XDl_Vf_7gWZgyEjS2dlsasIxCcAexUeVYLwnGDQRKVYNuhUpnafq4Cs3eS4g5vny

Thông tin dự án:

Tên dự án

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG

Nhà tài trợ

Tổ chức PATH Việt Nam

Chủ dự án

Chủ dự án

Tổng kinh phí

358,499.70 VND

Thời gian thực hiện

2015-2019

Số ngày quyết định phê duyệt

199 ngày 23/3/2016 - 513 ngày 15/7/2016 - 586 ngày 23/8/2016 - 1050 ngày 30/12/2016

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
3%
Nam
97%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
44%
Nam
56%

Kết quả dự án

9/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Hoàn thành nhưng tiếp tục được duy trì bởi các nguồn tài trợ khác

Loại dự án

Hình thức tài trợ

Hình thức tài trợ

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Các tổ chức xã hội địa phương khác

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai của hai xã ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ ("dự án xã") tại Việt Nam bằng cách...

Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.

Tăng cường Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV phía Nam - ENHANCE CLINK

Mục đích tổng quát của dự án là gia tăng các dịch vụ HIV/AIDS dựa vào cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS một cách bền vững.

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai

Phụ nữ Hậu Giang chủ động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu

Mục tiêu dài hạn: Phụ nữ cộng đồng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai