Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu

Project

Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu

Giới thiệu

Thông tin dự án:

Tên dự án

Tăng cường vai trò cho các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam trong hoạt động truyền thông và vận động chính sách về biến đổi khí hậu

Nhà tài trợ

Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT)

Chủ dự án

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững

Tổng kinh phí

200.205 AUD

Thời gian thực hiện

1/2014-12/2015

Số ngày quyết định phê duyệt

40 ngày 15/01/2014

Phạm vi dự án

Hưởng lợi trực tiếp
Nữ
1%
Nam
1%
Hưởng lợi gián tiếp
Nữ
1%
Nam
1%

Kết quả dự án

1/ 17 SDGs (Mục tiêu phát triển bền vững)

Trạng thái dự án

Đã hoàn thành

Loại dự án

Hình thức tài trợ

...

Mức độ tham gia của đối tác

Can thiệp, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng thụ hưởng

Đối tác dự án

Không có đối tác địa phương cụ thể

Sự tham gia của các đối tác địa phương

Chỉ tham gia vào các cuộc họp và hội thảo thường xuyên để được cập nhật về dự án

Những dự án liên quan

Hướng tới một Đông Nam Á không sử dụng hóa chất BVTV độc tố cao

Nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực trong cộng đồng nông nghiệp, trường học, tổ chức và người tiêu dùng trong các nước đối tác để giảm nguy cơ...