VECCA kết nối hơn 150 Tổ chức Khoa học & Công nghệ đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực kiến ​​thức khoa học và giải pháp kỹ thuật để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống

CỘNG ĐỒNG HÀNH ĐỘNG TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ THIÊN TAI

Mục tiêu của tiểu dự án có trách nhiệm tăng cường khả năng phục hồi thiên tai của hai xã ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ ("dự án xã") tại Việt Nam bằng cách nâng cao vị thế các cộng đồng cùng tham gia với chính quyền địa phương và lồng ghép quản...
Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe Cộng đồng và Phát triển

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

Góp phần thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030, và đóng góp cho hoạt động loại trừ sốt rét khu vực Đông Nam Á.